Home > Photographie > Manuell vs Auto.

Manuell vs Auto.

Hei e klengt Beispill, wat eng manuell Korrektur par rapport zu enger Auto-Korrektur (jeweils am Photoshop) kann aus man.

Original (vun Wikipedia):

Auto:

Manuell:

Categories: Photographie
  1. June 3, 2008 at 5:46 pm

    Ech mengen dat ass awer wuel kaum iwwerraschend.

  2. June 3, 2008 at 5:49 pm

    Wat? Den Ennerscheed tëschent manuell an auto? Nee, natiirlech net. Muss een just wëssen, wéi et geet. An et ass e bëssen méi opwenneg. Wann och net vill an dësem einfache Beispill (wou d’Original och en mannerwäertegen JPG woer).

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: