Home > Film, Video > Quantum.

Quantum.

Wäert zwar kee Quantesprong sinn an ech woer och net wirklech vun deem läschten iwwerzeecht, trotzdem wäaert ech deen neien Bond ‘Quantum of Solace’ kucke goen.

HD-Trailer hei.

Categories: Film, Video
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: