Home > Religion/Philosophy > Séileg!

Séileg!

D’Anna Katherina Emmerick gouff 2004 vum Popst JP2 séileg gesprach (helleg a séileg schwätzen woer jo soueppes wéi dem JP2 säin Hobby).

Dobäi ass sie e gutt Beispill, dass d’Kierch wierklech egal ween séileg oder helleg schwätzt,

Well wat sot die gutt Madam zB sou:

“I saw the curse pronounced by Noah upon Ham moving toward the latter like a black cloud and obscuring him. His skin lost its whiteness, he grew darker. His sin was the sin of sacrilege, the sin of one who would forcibly enter the Ark of the Covenant. I saw a most corrupt race descend from Ham and sink deeper and deeper in darkness. I see that the black, idolatrous, stupid nations are the descendants of Ham. Their color is due, not to the rays of the sun, but to the dark source whence those degraded races sprang”

Die Schwaarz sinn also die domm Nokommen vum ‘Ham’, dee vun Gott verflucht gouff well hien zoufälleg an dem Noah säin Zelt komm ass, wéi deen strack an plaakeg do ronderem getierkelt ass (Genesis 9) …

Erzielen eigentlech d’Missionnaren den Afrikaner déi Geschicht do? Oder iwwersprangen sie dat aalt Testament nees léiwer séier?

Ps. Dem Mel Gibson säin Folterporno ‘Passion of the Christ’ baséiert och zu engem ganz groussen Deel op den Visiounen vun dëser kranker Madam.

Categories: Religion/Philosophy
  1. August 12, 2009 at 1:13 am

    Wisou ass dat ee gudd Beispill, dass d’Kierch jiddfereen séileg sprécht? Wat déi Fra sot passt dach ganz genau op dat wat d’Kierch priedegt. Dofir schécken se jo Missionaren an Afrika, vir deenen dommen Schwaarzen déi eenzeg richteg Relioun anzetrichteren.

  2. August 12, 2009 at 8:21 am

    Wat ech domadder soen wollt, ass dass sie aus engem humanisteschen Bléckwënkel egal ween séileg oder helleg spriechen, och wann se die krassten Saachen gesot hunn. Haaptsaach sie haten ‘Visiounen’ vun Da Jezuz an esou …

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: