Home > Gesellschaft, Religion/Philosophy, Wired world > Absolut lächerlech Zensur bei Google?

Absolut lächerlech Zensur bei Google?

Gitt mol an der (englescher) Google Search Box ‘Buddhism is ‘ an, an vergläicht dat dann mol mat ‘Islam is ‘ …

Allerdëngs funktionnéiert ‘Mohammed is ‘ normal?

(via)

  1. pa
    January 5, 2010 at 11:22 pm

    Ech hun nach ë puer aaner Religiounen ausprobéiert a kréien néirens ë weidert Resultat mat “.. is”. Just bei Buddhism wëll ë mer den is zu “Israel” proposéiren. Ech kann dat do net no vollzéien.

  2. January 5, 2010 at 11:45 pm

    Hues du dat op google.lu oder google.com probéiert? bei mir funktionnéiert et.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: