Home > Gesellschaft > Woer jo just eng Fro vun der Zäit.

Woer jo just eng Fro vun der Zäit.

February 16, 2010 Leave a comment Go to comments

Woer jo just eng Fro vun der Zäit, bis dat giff bestätegt ginn, wat all Skeptiker vun Ufank un geduecht huet: Das Scheininterview mit dem Komapatienten.

Perséinlech hoffen ech, dass deen Tipp iwwerhaapt näischt méi matkritt. Muss jo soss d’Häll sinn.

Advertisements
Categories: Gesellschaft
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: