Home > Luxembourg > Rives de Schilda.

Rives de Schilda.

D’Stad Lëtzebuerg ass jo nees super kohärent …

Sie wëllen anscheinend lo den Caféen an de Rives de Clausen verbidden fir Terrassen ze hunn (well dat net explizit sou am Kontrakt stung) an dass d’Läit Gedrénks mat eraushuelen. Dat ass natierlech just wéinst dem Kaméidi huelen ech mol un.

Mee wéi idiotesch ass et fir op esou enger Plaz, an zumools am Summer!!, et de Läit ze verbidden mat engem Gedrénks virun de Café stoen ze goen? En plus ass et an der Uewerstad jo och erlaabt?

Wann den Helminger keen Kaméidi an Liewen an deem Quartier do wëll hunn, firwat huet en dann dee Projet iwwerhaapt erlaabt?? Et kann een net op der enger Säit wëllen en Quartier etabléieren fir erauszegoen awer dann verlaangen, dass een och nëmmen keen Kaméidi doduerch huet!

Entweder oder. Mee dat do ass just Schilda.

Categories: Luxembourg
  1. July 24, 2010 at 2:47 pm

    Gudden Artikel am Land iwwert dës lächerlech Geschicht an dat hypokritescht Verhalen vum Helminger, der Oberpäif.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: